Descarcă statutul

ACT ADITIONAL LA STATUT

CAPITOLUL I
DENUMIREA, NATURA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1. Denumirea prezentei asociatii este “ROM PENTRU ROM” si este costituita ca persoana juridica de drept privat, in temeiul O.G. nr 26 2000 si infintata prin vointa asociatilor sai:
Dna. DUMITRU VIORICA, cetatean roman, nascuta la data de 31.01.1976, domiciliata in Panciu, str. Cuza Voda nr.37, judetul Vrancea, posesoare a ci serian VN nr. 046459, eliberata de Politia Panciu, la data de 19.07.2000
Dna. DIMALLIO FRANCESCA. cetatean italian, nascuta la data de 29.09.1941, domiciliata in Italia, Via San Dionigi, 11 23870 CernuscoLombardone (LC),posesoare a pasaportului seria 988657R, eliberat de Questura din Firenze;
Dl. DANIELE ANTONIOZZI, cetatean italian, nascut la data de 16.09.1973, cunoscator al limbi romane, domiciliat in Italia, Corso Italia, 118, 62022 Castelraimondo (MC), posesor al pasaportului seria 722838M, eliberat de Questura din Macerata;
Art.2. Asociatia “ROM PENTRU ROM”, pe scurt “ASOCIATIA”, este o organizatie neguvernamentala, fara scopuri politice sau patrimoniale, costituita prin libera asociare a membrilor sai, urmarind promovarea si dezvoltarea rromilor in toate dimensiunile posibile.
Art.3. Asociatia are sediul in Romania, Panciu, str. Cuza Voda nr.37, judetul Vrancea, putand sa-si deschida filiale, in tara si strainitate.
Art.4. Asociatia “ROM PENTRU ROM” este constituita pe durata nelimitata.

CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIATIEI

Art.5. Asociatia “ROM PENTRU ROM” este o asociatie non profit si are ca scop principal al activitatii sale contribuirea si dezvoltarea romilor in toate dimensiunile posibile si dezvoltarea ideii de voluntariat, ca expresie a solidaritatii sociale, pentru sprijinirea tineretului, in general.
Art.6. Obiectul de activitate al asociatiei este:

 • sa imbunateasca situatia rromilor, din punct de vedere social, economic si cultural;
 • sa influenteze pozitiv societatea romanesca, pentru a diminua prejudecatile legate de comunitatea de rromi;
 • sa promoveze si sa sprinjine orice initiativa, venita din partea oricarei persoane fizice sau juridice, legata de imbunatatirea conditiei sociale, educationale, culturale si artistice a rromilor;
 • sa promoveze si sa raspandeasca expresia “identitatea rromilor;
 • sa imbunatateasca relatiile dintre comunitatile de rromi si dintre acestea si autoritari;
 • sa promoveze ideea de voluntariat, pentru sa sprijinirea tineretului, in general.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL

Art.7. La data constituirii Asociatiei “ROMPENTRU ROM”, patrimoniul acestea se compune din suma de 4.000.000 lei si este constituit prin aportul egal, in numerar, al mebrilor asociati asociatiei
Art. 8. Patrimoniul Asociatiei se va majora, prin contributia noilor membrii al asociatiei. Cota sociala se va stabili, anual, de Adunarea generala, cu ocazia aprobarii bilantului.
Art.9. Fondurile Asociatiei “ROM PENTRU ROM” se constituie din veniturile obtinute din activitati proprii, donatii banesti si material de la persoane fizice sau juridice, din alte tipuri de donatii, precum si legate, subventii, sponsorizari, alte fonduri colectate, in tara sau in strainitate, de la persoane fizice sau juridice.
Art.10. Resursele patrimoniale si veniturile se folosesc, obligatoriu, pentru realizarea scopului Asociatiei
Art.11. Cheltuielile Asociatiei privesc asigurarea conditiilor de functionare si cuprind in principal:

 • organizarea concursurilor, a spectacolelor, a congreselor, a conferintelor, etc.;
 • cele legate de dotarea sediului Asociatiei;
 • asigurarea functionarii bibliotecii, a publicatiilor si achizitionarea documentelor necesare, inchirierii de bunuri;
 • alte cheltuieli neprevazute, efectuate cu respectarea dispozitiilor prezentului statut a ale actului constitutiv, precum si a dispozitiilor legale.

Art.12. Donatiile si legatele pot avea ca obiect sume de bani, bunuri mobile si imobile, drepturi de autor, actiuni titluri de valoare sau alte drepturi, daca acestea sunt libere de orice sarcini. Donatiile vor fi inscrise in registrul de donatii al asociatiei.
Art.13. Donatiile pot fi neconditionate sau conditionate de realizarea unui anumit scop. Daca nu sunt in concordanta cu scopul si activitiatea asociatiei, Adunarea generala poate refuza orice donatie sau legat, oferite in termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut.

CAPITOLUL IV
MEMBRII

Art.14. Sunt membrii al asociatiei toti aceeia care adera la asociatie, fiind intru totul de acord cu dispozitiile Statutului asociatiei, cu scopul si obiectul de activitate al acesteia, contribuind impreuna cu membrii asociati la bunul mers al asociatiei.
Art.15. Membri asociati sunt persoane care au participat la infiintarea asociatiei si functioneaza ca atare in actele destinate inregistrarii sale legale. Acestia sunt in numar de trei, conform Actului costitutive.
Art.16. Membrii Asociatiei pot deveni persoanele care adera la Statutul Asociatiei “ROM PENTRU ROM” si actioneaza pentru indeplinirea abiectivelor acesteia.
Cererea de inscrierea se depune la sediul Asociatiei si trebuie sa fie aprobata de Consiliul Director, cu majoritatea simpla a voturilor membrilor acestuia.
Calitatea de membru al Asociatiei este personala si inalienabila. Membrii pot iesi oricand din Asociatie, cu conditia sa comunice hotararea lor Consiliul Director.
Art.17. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

 • sa ia parte la manifestarile organizate de Asociatie si sa participe la discutii ;
 • se aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca indeplinesc conditiile legale in vigoare;
 • sa participe, ca reprezentanti al Asociatiei, la congrese, conferinte, consfatuiri, in tara si in strainatate;
 • alte drepturi stabilite de Adunarea generala.

Art.18. Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

 • sa plateasca cotizatia de membru ;
 • sa respecte dispozitiile actului constitutive si ale prezentului statut.

Art.19. Membrii Asociatiei pot piede aceasta calitate de membru si pot fi exclusi prin :

 • deces ;
 • demisii scrise ;
 • neplata cotizatiei pentru un trimestru ;
 • savasrsirea de acte antisociale sau daca se fac vinovati de fapte penale;
 • hotararea motivata a Consiliului director, pentru actiuni sau inactiuni care contravin scopului Asociatiei.

CAPITOLUL V
ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art.20. Organele asociatiei sunt:
a.Adunarea generala;
b.Consiliul director;
c.cenzorul.
a.Adunarea generala
Art.21. Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.
Art.22. Adunarea generala este formata din membrii asociati cu drept de vot.
Art.23. In cazul in care, din cauza de fapta majora, sau caz fortuit, unul din membrii Adunarii generale nu-si poate exercita temporar calitatea de membru, poate fi reprezentat de un alt asociat, numit in baza unei delegatii scrise.
Adunarea generale se intrudeste cel putin o data pe an si e convocata de Consiliul director, cel putin pana la data de 30 aprilie si are drept de control permanent asupra activitatii Consiliului director si a cenzorului.
Art.24. In sedinta ordinara, Adunarea generala delibereaza asupra:
a.Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale asociatiei;
b.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c.Alegerea si revocarea membrilor colegiului director;
d.Alegerea si revocarea cenzorului,
e.Infiintarea de filiale;
f.Decide asupra admiterii sau excluderii membrilor asociatiei;
g.Horataste cu privire la investiile asociatiei;
h.Decide cu privire la actionarea in judecata a oricarui membru al Consiliului director, pentru eventualele pagube aduse asociatiei, din culpa sa.
Adunarea generala delibereaza, in sedinta extraordinara, asupra:
a.Modificarii actului costitutive si al statutului;
b.Dizolvarii si lichidarii Asociatiei si asupra stabilirii destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.
Art.25. Atat in sedinta ordinara, cat si in sedinta extraordinara, Adunarea este valida, la prima convocare, daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu dintre asociati. A doua convocare e valida, oricare ar fi numarul celor prezenti. In sedinta ordinara, hotararile se iau astfel: in sedinta ordinara – cu majoritatea simpla a celor prezenti, iar in sedinta extraordinara – cu majoritatea de 2/3 a celor prezenti. Deciziile privind dizolvarea si lichidarea Asociatiei se iau cu votul a jumatate plus un din numarul asociatilor.

c.Consiliul director
Art.26. Consiliului director este organul executiv de conducere al Asociatiei si asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. Este format dintr-un numar impar de membrii, dar nu mai putin de 3, alesi de Adunarea generala, prin vot secret, pentru o parioda de doi ani. Nu pot fi alesi ca membri ai Consiliului director persoane care nu au calitatea de asociat.
Art.27.Membrii consiliului director pot sa fie realesi.
Art.28. Consiliul director alege, dintre membrii sai, un presedinte, un vicepresedinte si un membru
Art.29. Membrii Consiliului director sunt raspunzatori pentru activitatea lor, in conditiile legii.
Art.30. Atributiile Consiliului director sunt:
Convoaca Adunarea generala ordinara si extraordinara si intocmeste ardinea de zi;
Prezinta Adunarii generale raportul de activitate, pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
Propune Adunarii generale proiectul regulamentului intern al Asociatiei si face propuneri de schimbare al statutului;
Asigura conduce rea operativa al Aociatiei, intre Adunarile generale si realizeaza acte de administrare ale acesteia;
Delibereaza asupra admiterii si excluderii asociatilor;
Asigura intocmirea bilantului si a bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le spune spre aprobare Adunarii generale;
Orice alte atributii si sarcini stabilite da Adunarea generala.
Consiliul director se intruneste la convocarea presedintelui sau la cereea a cel putin doi membri. Hotararile se iau in prezenta acel putin jumatate plus unu dintre membrii consiliului. In caz de paritate, decisive este votul celui care prezideaza.
Presedintele vegheaza aupra executarii deliberarilor Adunarii generale si ale Consiliului director.
Presedintele reprezinta, din punct de vedere legal, Asociatia si incheie acte juridice, in numele si pe seama asociatiei. Este asistat de vicepresedinte, care il substituie, in caz de absenta. Sau alta impossibilitate.
Presedintele sau, dupa caz, vicepresedintele, este direct raspunzator pentru deciziile sale.
c) Cenzorul
Art.31. Cenzorul este obligat sa examineze, cel putin o data pe semestru, conturile Asociatiei si informeze Consiliul director si Adunarea generala.

CAPITOLUL VI
GESTIUNEA ASOCIATIEI

Art.33. Gestinuea Asociatiei “”ROM PENTRU ROM” se tine in conformitate cu legislativa in vigoare. Exercitiul financiara incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului exercitiiu financiar, care incepe la data inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art.34. Gestiunea financiara se tine de un contabil autorizat, fiind controlata de cenzor si supusa aprobari Adunarii generale.
Art.35. Asociatia “ROM PENTRU ROM” poate avea atat conturi in lei, cat si conturi in valuta.

CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE

Art.36. Modificarile si completarile prezentului statut, precum si modificarile privind sediul asociatiei sau al filialelor, din tara si strainitate, se fac doar prim hotararea Adunarii generale.
Art.37. Asociatia “ROM PENTRU ROM” are stampila proprie.
Art.38. Asociatia se dizolva prin hotararea Adunarii generale, hotarare care va cuprinde si persoanele desemnate ca lichidatori. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice, ci numai catre persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemanator, prin hotararea Consiliul director.
Art.39. Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.
Art.40. Redactat si procesat in 3 exemplare, la Biroul Notarului Public CONDRUT OANA-FRANCESCA – PANCIU.

DATA: 29 noiembrie 2001

Scroll to Top